Actievoorwaarden

LG Promotie: Direct voordeel op SJ9 soundbar

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de LG promotie ‘Perfect beeld. Perfect geluid. Perfecte deal‘ vanaf 1 juli t/m 5 november 2017 (hierna: “Actie”), die georganiseerd wordt door LG Electronics Benelux Sales BV, kantoorhoudende aan de Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederland (hierna: “LG”).

Op de Actie zijn naast deze Aanvullende Actievoorwaarden ook de Algemene Actievoorwaarden van LG van toepassing zoals vermeld op: http://www.lg.com/nl/actievoorwaarden. Bij afwijkingen tussen de Algemene Actievoorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden geldt hetgeen in de Aanvullende Voorwaarden is opgenomen.

De Actie betreft het volgende: de deelnemer ontvangt bij aankoop van een promotiemodel direct voordeel zoals vermeld op www.lgpromotions.nl. Het directe voordeel wordt aan de kassa bij aankoop verrekend. Deze Actie geldt alleen voor aankopen gedaan bij officiele LG verkooppunten die aan deze Actie deelnemen in Nederland, België en Luxemburg gedurende de periode 1 juli t/m 31 augustus 2017 (hierna: ‘’Actieperiode ‘’).

De Actie geldt alleen voor het promotiemodel SJ9 soundbar die in Nederland, België of Luxemburg - binnen de actieperiode - is aangekocht en geleverd via aan deze Actie deelnemende dealers (hierna: “Promotiemodel”).

Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties van LG.

Deelnemers aan deze Actie moeten tenminste 18 jaar of ouder zijn. Deelname aan deze actie is voorbehouden aan consumenten.

LG is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het promotiemodel in de winkels.

LG behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds aan te passen of te wijzigen.

LG is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat LG daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door LG bekend worden gemaakt op de actiewebsite.

Op de Actie, de Actievoorwaarden en alle met de Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de Actie of de Actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Gebruikte afbeeldingen in uitingen omtrent deze Actie kunnen afwijken van het werkelijke product.

Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.

Aansprakelijkheid

LG noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming zijn aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.

LG noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de actiewebsite of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.

LG noch enige door haar ingeschakelde (hulp)persoon en/of onderneming is aansprakelijk voor problemen met de actiewebsite of internet die kunnen voorkomen.

Contact

Voor vragen, klachten en opmerkingen over deze Actie kunt u tot uiterlijk 15 september 2017 een e-mail sturen naar lg@consumercare.info.